Main page / Science and Research / Projects / Completed Projects / 2013 / Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici

Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici


 

LOGOProjekt Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084) patřící pod operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osu Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj byl na Zahradnické fakultě v Lednici spuštěn v říjnu 2010 a potrvá do září 2013.

Projekt, který je odborně garantován a řízen doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D. , je zaměřen na dosažení vyšší účinnosti vzdělávacího procesu realizací netradičních forem podpory ve vzdělávacím procesu na Zahradnické fakultě (dále jen ZF). S využitím moderních forem podpory dojde ke snadnějšímu překonání obtížnosti vybraných studijních témat. Výběr témat přechází svým rozsahem a komplexností napříč všemi studijními obory. Cílem projektu je dosáhnout vyšší efektivnosti vzdělávacího procesu a tím zvýšit celkovou konkurenceschopnost absolventů ZF. Příjemci uvedených aktivit jsou studenti Zahradnické fakulty Lednice a částečně akademičtí a ostatní pracovníci ZF Lednice. Realizační tým tvoří akademičtí pracovníci - zástupci jednotlivých ústavů, garanti vybraných předmětů a doktorandi ze Zahradnické fakulty.

Cílem projektu je, za pomoci netradičních forem podpory ve vzdělávacím procesu, dosáhnout vyšší konkurenceschopnost absolventů Zahradnické fakulty v Lednici. V principu se jedná o nonverbální formy podpory, které jsou v současnosti považovány za logickou součást vzdělávání právě ve velmi komplikovaných tématech. Tyto podpory usnadňují orientaci, jsou bezprostředně využitelné a mají vysoce motivační účinek. Uplatněním navrhovaných podpor budou tedy studenti rovněž motivováni aktivně se zapojit do vzdělávacího procesu.

Realizace projektu je zaměřena na řešení vybraných podpor, které představují současně klíčové aktivity projektu:

 1. Inovace a modernizace výukového a vzdělávacího systému. Vytvoření a následné uplatnění souboru nástrojů vizuální podpory při studiu vybraných témat profilových předmětů.
 2. Tvorba e-learningových podpor pro rozsáhlou oblast studia sortimentů rostlin sledující zkvalitnění výuky VŠ u prezenční formy studia a větší dostupnost výuky zejména u kombinovaného typu studia
 3. Digitalizace a zpřístupňování oborových literárních zdrojů včetně mapové a plánové dokumentace vázané na českou zahradní a krajinářskou tvorbu. Zpřístupnění realizovat formou multimédií.

Projekt je rozdělen na tři klíčové aktivity:

Vidět co slyším

Výuka celé řady studijních předmětů (napříč studijními obory) se opírá o rozsáhlé soubory grafických nástrojů (schémata, fotografie, grafika...). Tyto nástroje jsou běžně presentovány při přednáškách a cvičeních, avšak jejich zásadním nedostatkem je velmi časově omezené působení na studenta a nemožnost systematického studia předmětného vizuálního záznamu. Cílem aktivity je odstranit tento dlouhodobě známý rozpor pomocí nástrojů vizuální podpory lokalizovaných do učeben a společných prostor budov.

Nástroje vizuální propagace jsou v principu navrhovány ve dvou základních formách. První tvoří informační tabule (postery), které jsou věnovány především tématům, které vyžadují delší dobu studia. Druhou formu představují LCD panely, na kterých je realizován vizuální záznam krátkodobě a tento je součástí aktuální výuky, tedy forma, která umožňuje operativní obměnu a neomezený počet témat.

Výstupem klíčové aktivity je vytvoření kompletu vizuální podpory vybraných témat, které jsou součástí přednášek a cvičení především v povinných předmětech jednotlivých oborů. Zavedením této podpory se očekává: zvýšený zájem studentů o klíčová (a současně náročná) témata, snadnější pochopení vnitřních souvislostí a hlubší a trvalejší poznání nosných témat. Vytvořené materiály poslouží k vnější proměně vzhledu učeben a veřejných prostor budov.

Kvantifikace výstupů:

 • Vizuální podpora vznikne a následně bude uplatněna při výuce 104 předmětů napříč všemi obory.
 • Prvky vizuální podpory využijí všichni studenti všech oborů - jednotlivá témata budou mít rozdílnou dobu expozice v rámci výuky.
 • Pro potřeby programu zahradní a krajinářská architektura bude zpracováno 5 tematických filmů využitelných přímo v 7 předmětech.

Poznat co vidím

Jedním ze základních principů uplatňovaných ve výuce zahradnických oborů je požadavek na znalost rozsáhlého sortimentů zahradnických plodin, dřevin a okrasných rostlin. Toto téma klade mimořádné nároky na studenty všech oborů. Projekt sleduje odstranění současných slabých stránek při výuce sortimentů rostlin, jako jsou nejednoznačná identifikace konkrétního taxonu, absence informací ON-LINE, nízká úroveň aktivní spolupráce studentů při studiu sortimentů a nedostatečné využívání diferenciačních znaků u taxonů při jejich poznávání.

Výstupem klíčové aktivity je vytvoření 100% e-learningové podpory pro oblast studia sortimentů na ZF. Zavedením této podpory se očekává, že budou odstraněny uvedené slabé stránky při studiu sortimentů a současně se zvýší motivace studentů k jejich studiu. Bude tak vytvořena jednotná databáze položek sortimentů, jež by byla výchozím zdrojem pro zpracování dalších aplikací. Zprostředkovány data budou přístupna studentům ON-LINE.

Paměť sadů, zahrad a krajiny ve výuce na ZF

Aktivita je završením procesu digitalizace oborové literatury, který ZF realizuje několik posledních let především z vlastních zdrojů. Cílem aktivity je dokončení digitalizace vybraných publikací a jejich zpřístupnění pro potřeby studia na zahradnických oborech. Záměr se opírá o zkušenosti získané péčí ZF při digitalizaci a následném zpřístupnění fondu tzv. Lichtenštejnské knihovny. Univerzita disponuje dvěma digitalizačními pracovišti v Brně a Lednici vybavené přístroji a programy pro skenování a katalogizaci dokumentů do velikosti formátu A2. Výsledky práce je možné posoudit na stránce http://kramerius.mendelu.cz, kde je v současné době vystaveno 190 monografií.

Knihovna Zahradnické fakulty disponuje přibližně dvěma tisíci starých a vzácných dokumentů, které pochází z let 1800 - 1900, a zachycují krajinářskou tvorbu, parky, zahradnictví, lesnictví a zemědělství své doby.

Cílem aktivity je digitalizovat a zpřístupnit tyto dokumenty především studentům a akademickým pracovníkům.

Výstupem klíčové aktivity je zpřístupnění vysoce specializované oborové odborné literatury pro potřeby studia na zahradnických oborech. Výstup má rovněž přímé využití pro oblast VaV a především pro zkvalitnění závěrečných prací na všech oborech. Celkem bude pro studium zpřístupněno 75 000 stran odborné historické literatury, 250 formátů A1 výkresové a mapové dokumentace a bude dobudován a zpřístupněn dokumentový server ústavu pro studium historie komponované krajiny LVA a Lednického parku - památky UNESCO.

Kontakt na projektového manažera:
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
mob.: 725 492 452, e-mail: martinpribyl@centrum.cz


Partneři projektu:   

            


Materiály ke stažení:

Logo projektu ke stažení zde (pouze po přihlášení do UIS)

Základní logolink OP VK ke stažení zde

Prezentace z kontolního dne projektu (2. 2. 2011):
O projektu
Prezentace ke Klíčové aktivitě 1
Prezentace ke Klíčové aktivitě 2
Prezentace ke Klíčové aktivitě 3

Prezentaci projektu ze setkání projektových manažerů MENDELU dne 14. 12. 2010 je možné stáhnout zde

Pozvánky:
Kontrolní den projektu 2. 2. 2011

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva - Úspěšné ukončení projektu - 27.9.2013

Tisková zpráva - První kontrolní den projektu proběhl úspěšně
Tisková zpráva - Připravujeme kontrolní den projektu 2. února 2011
Tisková zpráva k zahájení projektu

Fotodokumentace

Setkání projektových manažerů MENDELU dne 14. 12. 2010


Některé výstupy projektu:

 • Taxon Web - portál věnovaný více než 2000 popsaným taxonům, který slouží především k výuce biologických disciplín a při terénních cvičeních či přípravách studentů k zápočtům a zkouškám. Součástí je i systém jmenovek umístěných k rostlinám v areálu ZF, umožňující jednoznačnou identifikaci konkrétního taxonu ve sbírkách, včetně jeho popisu přímo v terénu.
 • Implementace nástrojů vizuální podpory lokalizovaných do učeben a společných prostor budov, konkrétně pak vytvoření digitálních a tištěných informačních tabulí (posterů), které jsou věnovány především oborovým tématům, vyžadujícím delší dobu studia, a instalace LCD panelů, na kterých je realizován vizuální záznam krátkodobě a je součástí aktuální výuky.
 • Zpracování 4 výukových filmů k teorii a vývoji krajinářské architektury (Anglická škola krajinářské zahrady I, II, III a Villa Lante - Bagnaia).
 • Kramerius - digitalizace a zpřístupnění specializované oborové současné a historické literatury (337 knih) pro potřeby studia na zahradnických oborech.
 • Digitalizace 476 kusů historické plánové dokumentace z oboru zahradní a krajinářská architektura.
 • LEDWEB - aplikace pro studium sortimentů na zahradnických oborech a v oboru krajinářská architektura na příkladu lednického parku.
 • Mapový server Zahradnické fakulty - vybudování a zpřístupnění dokumentového serveru pro studium historie komponované krajiny Lednicko-valtického areálu a lednického parku - památky UNESCO.