Main page / Science and Research / Habilitation Procedure and Professor Appointment Procedure

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem - Zahradnictví

Zahájená profesorská řízení

Zahájená habilitační řízení

  • V návaznosti na Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenováním profesorem Mendelovy univerzity v Brně je habilitační práce, včetně oponentních posudků, k dispozici pro nahlížení veřejnosti na Odd. vědy a výzkumu na Zahradnické fakultě.