Úvodní stránka / Věda a výzkum / Projekty / Ukončené projekty / 2015 / Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)

Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)

Projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), financovaný Ministerstvem kultury ČR

Identifikace projektu dle CEP: DF11P01OVV019

Doba řešení: 1. 3. 2011--31. 12. 2015

Řešitelská pracoviště:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Odpovědný řešitel projektu: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Další informace zde.

Hlavní cíle projektu:

Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času - sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění. Výzkum sleduje utváření prostorů, atmosféru, malebnost, múzičnost, sepětí s přírodními fenomény. Zkoumá a předkládá nástroje pro obnovu a pěstování rostlinných prvků v územích a objektech s kulturně historickými hodnotami, zkoumá možnosti a hranice současného využívání těchto objektů.

Dílčí cíle projektu:

1.1. Proměny městské krajiny v čase

1.1.1. Krajinná fenomenologie v poznávání zákonitostí tvorby urbánních struktur

1.1.2. Vliv nových řešení městských veřejných prostorů na kvalitu kulturně historických a uměleckých hodnot městských sídel

1.1.3. Metody a nástroje řízení optimálního využívání městské krajiny a udržitelné zachování jejich kulturních hodnot

1.1.4. Festival zahradního umění a krajinářské architektury

1.2. Kulturní identita české a moravské krajiny s důrazem na její současný vývoj

1.2.1. Záměrné kompozice jako součást kulturní identity krajiny

1.2.2. Nezáměrné kompozice krajiny jako projev způsobu života v Čechách a na Moravě

1.2.3. Umělecké a duchovní artefakty v kulturní krajině

1.2.4. Regenerace a obnova narušených krajin: metody studia antropicky narušené krajiny; nástroje pro hodnocení rámců trvalých ekologických podmínek

1.2.5. Regenerace a obnova narušených krajin: metody obnovy, regenerace a managementu narušené krajiny

1.3. Vegetační prvky v územích a objektech s kulturně historickými hodnotami

1.3.1. Předprojektová příprava a projektová dokumentace

1.3.2. Inventarizace, klasifikace a pasportizace vegetačních prvků

1.3.3. Zakládání, pěstování a obnova vegetačních prvků -- obecné aspekty a specificky vybrané typy (aleje v krajině, ochranné pásy a větrolamy, květinový detail v historických zahradách)

1.4. Administrativní a právní nástroje ochrany kulturních památek zahradního umění a kulturní krajiny

1.4.1. Právní nástroje pro zvýšení prosaditelnosti zájmů ochrany a péče o kulturní památky se zaměřením na zahradně architektonická díla (koordinace zájmů památkové péče se zájmy ochrany přírody, územního plánovaní aj.)

1.5. Možnosti a hranice současného využívání území a objektů s kulturně historickými hodnotami

1.5.1. Edukace, marketing a management zámeckých parků

Aplikované výstupy projektu:

Tematický cíl výstupu

Název výstupu

Typ výstupu

Umístění

Stav

1.1.2.

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.1.2_METODIKA_navrhovani-verejnych-prostoru/Certifikovana-Metodika-navrhovani-verejnych-prostoru_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/202347?ln=cs

schváleno

1.1.3.

Vývoj zeleně mezi lety 1699-1909 a záznam jejich dochovaných částí v soudobém Brně

Atlas specializovaných map s odborným obsahem

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.1.3_MAPY_Vyvoj-zelene-1699-1909-a-zaznam-jejich-dochovanych-casti-v-soudobem-Brne/

schváleno

1.1.3.

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.1.3_METODIKA-hodnoceni-hlavnich-namesti-malych-mest/Certifikovana_Metodika-hodnoceni-hlavnich-namesti-malych-mest_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/202348?ln=cs

schváleno

1.2.1.

Metodika identifikace komponovaných krajin

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.1_METODIKA-identifikace-komponovanych-krajin/Certifikovana_Metodika-identifikace-komponvanych-krajin_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/202346?ln=cs

schváleno

1.2.1.

Charakteristiky a hodnoty krajiny -- případová studie Dub u Ratibořských Hor

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky identifikace komponovaných krajin

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.1_MAPA-k-Metodice-identifikace-komponovanych-krajin_model-uzemi_Dub-u-Ratiborskych-Hor/

schváleno

1.2.1.

Charakteristiky a hodnoty krajiny -- případová studie Jenišovice

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky identifikace komponovaných krajin

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.1_MAPA-k-Metodice-identifikace-komponovanych-krajin_model-uzemi_Jenisovice/

schváleno

1.2.1.

Charakteristiky a hodnoty krajiny -- případová studie Roztěž

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky identifikace komponovaných krajin

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.1_MAPA-k-Metodice-identifikace-komponovanych-krajin_model-uzemi_Roztez/

schváleno

1.2.2.

Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.2_Metodika-koncepce-usporadani-krajiny/Certifikovana_Metodika-koncepce-usporadani-krajiny_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/203603?ln=cs

schváleno

1.2.2.

Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obce Anenská Studánka

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky koncepce uspořádání krajiny

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.2_MAPY-k-metodice-Koncepce-usporadani-krajiny_model-uzemi_ANENSKA-STUDANKA/

schváleno

1.2.2.

Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obce Nepomuk

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky koncepce uspořádání krajiny

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.2_MAPY-k-metodice-Koncepce-usporadani-krajiny_model-uzemi_NEPOMUK/

schváleno

1.2.2.

Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obcí Vlčnov a Veletiny

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky koncepce uspořádání krajiny

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.2_MAPY-k-metodice-Koncepce-usporadani-krajiny_model-uzemi_VLCNOV-VELETINY/

schváleno

1.2.3.

Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.3_Metodika-identifikace-kulturnich-artefaktu-v-krajine/Certifikovana_Metodika-identifikace-kultur-artefaktu_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/203605?ln=cs

schváleno

1.2.4.

Metodika hodnocení krajiny narušené těžbou surovin

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.4_Metodika-hodnoceni-krajiny-narusene-tezbou-surovin/

odevzdáno k posouzení

1.2.4.

Identifikace hodnot krajiny narušené těžbou surovin Lom Janičův vrch v Mikulově

Specializovaná mapa s odborným obsahem k ověření Metodiky hodnocení krajiny narušené těžbou surovin

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.4_MAPA-k-Metodice-hodnoceni-krajiny-narusene-tezbou_Mikulov-Lom-Janicuv-vrch/

schváleno

1.2.5.

Metodika regenerace krajiny narušené těžbou surovin

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.2.5_Metodika-regenerace-krajiny-narusene-tezbou-surovin/

odevzdáno k posouzení

1.3.1.

Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.1_METODIKA-Architektonicko-historicky-pruzkum-pamatky-krajinarske-architektury/Certifikovana_Metodika_Architektonicko-historicky-pruzkum-pamatek-kraj-arch_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/203276?ln=cs

schváleno

1.3.1.

Analýza autenticity vegetačních prvků v Libosadu v současné kompozici vztaženo k roku 1691

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky architektonicko-historického průzkum památky krajinářské architektury

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.1_MAPY-k-metodice-Architektonicko-historicky-pruzkum-pamatek-zahradniho-umeni_Kromeriz-Libosad/

schváleno

1.3.1.

Vývoj a interpretace zámeckého parku v Lednici

Specializované mapy s odborným obsahem k ověření Metodiky architektonicko-historického průzkum památky krajinářské architektury

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.1_MAPY-k-metodice-Architektonicko-historicky-pruzkum-pamatek-zahradniho-umeni_Lednice/

schváleno

1.3.2.

Dendrologický potenciál kompozičních skupin zámeckého parku v Lednici

Specializovaná mapa s odborným obsahem k ověření Metodiky hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.2_MAPA_1-Dendrologicky-potencial-kompozicnich-skupin-zameckeho-parku-v-Lednici/

schváleno

1.3.2.

Původnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici

Specializovaná mapa s odborným obsahem k ověření Metodiky hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.2_MAPY_2-Puvodnost-stromu-v-kompozici-zameckeho-parku-v-Lednici/

schváleno

1.3.2.

Historická vhodnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici

Specializovaná mapa s odborným obsahem k ověření Metodiky hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.2_MAPY_3-Historicka-vhodnost-stromu-v-kompozici-zameckeho-parku-v-Lednici/

schváleno

1.3.2.

Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.2_Metodika_Hodnoceni-drevin-pro-potreby-pam-pece/Certifikovana_metodika_Hodnoceni-drevin-pro-potreby-pam-pece_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/203604?ln=cs

schváleno

1.4.1.

Prosazování ochrany kulturních hodnot v procesech územního plánování - územní plán

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.4.1_Metodika_Prosazovani-ochrany-kultur-hodnot-v-procesech-uzem-planovani/Metodika_Prosazovani-ochrany-kult-hodnot-v-procesech-uz-planovani--uzemni-plan_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/203698?ln=cs

schváleno

1.4.1.

Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.4.1_Metodika_Prosazovani-ochrany-kultur-hodnot-_-dreviny/Metodika_prosazovani-ochrany-kult-hodnot-pri-ochrane-drevin-mimo-les_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/204083?ln=cs

schváleno

1.5.1.

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad

Certifikovaná metodika

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.5.1_METODIKA-organizace-akce-Vikend-otevrenych-zahrad/Certifikovana-Metodika-organizace-akce-Vikend-otevrenych-zahrad_komplet.pdf

http://invenio.nusl.cz/record/202345?ln=cs

schváleno

1.5.1.

Zahradní síť v České republice

Specializovaná mapa s odborným obsahem k ověření Metodiky organizace Víkendu otevřených zahrad péče

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.5.1_MAPA_Zahradni-sit-v-CR/

odevzdáno k posouzení

1.5.1.

Dočasné instalace v památkách zahradní a krajinářské architektury

Památkový postup

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.5.1_PAM-POSTUP_Docasne-instalace-v-pamatkach-ZaKA/Pam-postup_Docasne-instalace-v-pamatkach-ZaKA_komplet.pdf

schváleno

1.5.1.

Popisy rostlin v památkových objektech

Památkový postup

http://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.5.1_PAM-POSTUP_Popisy-rostlin-v-pam-objektech/PamPostup_Popisy-rostlin-v-pam-objektech_komplet.pdf

schváleno